Nowoczesne oprogramowanie HR daje możliwości zarządzania kadrami w różnorodnym stopniu. Zawsze oprogramowanie należy dobierać tak aby w pierwszej kolejności pomagało ono w realizacji najbardziej podstawowych obowiązków dotyczących pracodawcy, chociażby w zakresie naliczania i rozliczania wynagrodzeń, do czego niezbędne okazać może się nowoczesne oprogramowanie Płacowe, umożliwiające obliczanie wysokości wynagrodzeń niezależnie od formy zatrudnienia i innych podobnych czynników.

Automatyzacja sposobu naliczania wynagrodzeń to także zalety dla pracodawcy, który w każdej chwili ma możliwość zapoznania się z aktualnymi kosztami wynagrodzeń i tym podobnymi kosztami związanymi z zatrudnieniem pracowników. Oprogramowanie HR ułatwia także ponoszenie kwalifikacji pracowników.

Zarządzanie szkoleniami

Możliwości oprogramowania HR Jednym z przykładów jest zarządzanie szkoleniami. Moduł w zasadzie niezbędny w większych organizacjach. Można za pomocą oprogramowania dosyć szybko i klarownie określić potrzeby dotyczące szkoleń, zarówno szkoleń obowiązkowych jak i tych dodatkowych, które pomagają podnosić kwalifikację pracowników i niejednokrotnie także w tym przypadku wydajność pracy. Oprócz ułatwień związanych z określeniem potrzeb w związku z aktualnymi szkoleniami, oprogramowanie HR umożliwia także stworzenie optymalnego harmonogramu szkoleń. Zarówno szkoleń wewnętrznych jak i tych związanymi z wyjazdami pracowników.

Harmonogram szkoleń

W obu przypadkach harmonogram szkoleń musi być tak dostosowany, aby nie przeszkadzał on oczywiście w wydanej pracy, i nie zakłócał realizacji podstawowych obowiązków w firmie. Na podobnej zasadzie określane mogą być harmonogramy urlopów, co także jest jedną z wielu możliwości takiego oprogramowania. Do najbardziej standardowych możliwości oprogramowania HR zaliczyć można także mierzenie wydajności pracy wykonywanej przez pracowników jak również wymierną pomoc przy realizacji procesu rekrutacji nowych pracowników w firmie. Jedną z wielu zalet oprogramowania HR jest to, że może być ono systematycznie wdrażane w firmie i rozszerzane stopniowo o coraz to nowe możliwości.